Descripció

A SOMpsicòlegs treballem amb vosaltres per tal que cada família pugui desenvolupar-se de manera enriquidora i satisfactòria en cada nova etapa del seu cicle. A través de les sessions de teràpia familiar, abordem les necessitats de cada família i la seva pròpia dinàmica interna, assajant noves maneres d’estar junts, d’exercir els diferents rols, de tornar-se a comprometre.

Amb l’enfocament relacional-sistèmic, focalitzem la valoració de les competències personals i relacionals, i desvetllem els recursos funcionals propis de cada família. Contribuïm a que cada una trobi la millor manera de relacionar-se i reorganitzar-se que li escau per la nova etapa, per abordar de manera efectiva el seu dia a dia.

Tractaments

Salut mental d’infants i adolescents
Dificultats de comunicació i relació
Persistent manca de temps per fer el que es creu convenient
Problemes pel repartiment de rols i l’assumpció de responsabilitats
Incapacitat per desenvolupar els propis recursos
Dificultats d’adaptació als canvis i a les noves necessitats familiars del moment
Diferències abismals en els criteris, valors i maneres de fer en el dia a dia
Problemes per establir i mantenir els límits de manera clara i flexible alhora
Pressions de l’entorn, conflictes intergeneracionals...
Maltractament, abusos i altres disfuncions
Estrès emocional, tensions conflictives...
Anorèxia, bulímia i altres trastorns
Adopció, reagrupament familiar, famílies reconstituïdes, separació, dol per defunció...
Desestabilització per accidents, irrupció de malalties cròniques, quadres aguts i altres crisis familiars
Dificultats en la convivència i integració dels membres amb un trastorn d’hiperactivitat, trastorn de l’espectre autista, discapacitat o altres